Решения на ОбС
Протокол №44 от 21.07.2010 г.

Днес на 21.07.2010г.(сряда) от 14,00 часа в Заседателната зала на
Общинска администрация гр. Димово се проведе редовно заседание на Общинския съвет.
На заседанието присъстваха 9 общински съветници. Отсъстват Светослав Мирчев, Иванела Андреева, Росен Караджов и Румен Младенов. В работата на заседанието взеха участие, Кмет на Община Димово - Тодор Илиев, кмет на кметство Арчар - Емил Георгиев, кмет на кметство Гара Орешец - Венка Младенова и адвокат Рени Длъгнекова.
Поради отсъствието на председателя на общинския съвет, заседанието се води от зам. председателя Петко Върбанов.
На основание чл.27, ал.2 от ЗМСМА, зам. председателят откри заседанието.
Като допълнение на дневния ред г-н Илиев предложи докладна записка относно Допълване на Програмата за реализацията на Общинския план за развитие 2007-2013 година.
Зам. Председателят предложи точка 8 от дневния ред Отпускане на еднократни помощи да отпадне тъй като молбите не са разглеждани от комисията по „Социална политика и хуманитарни дейности". На нейно място ще се разгледа предложената докладна от г-н Илиев.
След което Общинския съвет на основание чл.27, ал.3 от ЗМСМА единодушно реши заседанието да протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение за учредяване на акционерно дружество „УНИВЕРСАЛ - 2010", чрез апортна вноска
Вносител: Тодор Илиев

2. Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост
Вносител: Тодор Илиев

3. Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост
Вносител: Тодор Илиев

4. Предложение за учредяване на безвъзмездно ползване на помещения на Областна дирекция „Земеделие" - Видин
Вносител: Тодор Илиев

5. Предложение за определяне на представител на общината в съответната асоциация по В и К в област Видин
Вносител: Румен Младенов

6. Предложение за освобождаване от такса за ползвана храна към ДСП с. Арчар
Вносител: Мими Стоянова - Управител на ДСП Димово

7. Предложение за отпускане на парични средства за доплащане на такса за социална услуга
Вносител: Ваня Георгиева - Директор ДХС с. Гара Орешец

8. Предложение за допълване на Програмата за реализацията на Общинския план за развитие 2007-2013 година
Вносител: Тодор Илиев

9. Питания към Кмета на Община Димово

Прикачени файлове
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Редовно заседание на ОбС № 51/30.05.2018г. от 13,00 часа
23
Май
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли