Административни услуги
Услуги "Административно-техническо обслужване, архив и личен състав"

1. Издаване на удостоверение за установяване на трудов стаж на жените-майки;
Необходими документи:
а/ документ за самоличност.

Срок на издаване:до 3 дни
Нормативен документ: Наредба за МДТ.
 
2. Изготвяне на образец УП-1;
Необходими документи:
а/ документ за самоличност.

Срок на издаване: до 3 дни
Нормативен документ: Наредба за МДТ.

3. Изготвяне на образец УП-2;
Необходими документи:
а/ документ за самоличност.
 
Срок за изпълнение: до 3 дни
Такса:
До 7 години - 2.00 лв.
От 7 до 15 години - 3.00 лв.
Над 15 години - 4.00 лв.
Нормативен документ: Наредба за МДТ

4. Изготвяне на образец УП-3;
Необходими документи:
а/ документ за самоличност.

Срок на издаване до 3 дни
Такса:
До 7 години - 1.10 лв.
От 7 до 15 години  - 2.00 лв.
Над 15 години  - 3.00 лв.
Нормативен документ: Наредба за МДТ

5. Предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ;
Необходими документи:
а/ документ за самоличност;
б/ заявление по образец.

Срок на издаване – 14 дни от постъпване на заявлението
Нормативен документ: ЗДОИ, вътрешни правила за приложение на ЗДОИ

6. Издаване на свидетелство за собственост или продажба на едър добитък;
Необходими документи:
а/ документ за самоличност.

Такса: 5.00 лв.
Срок на издаване – в деня на заявяването
Нормативен документ – Наредба за МДТ.

7. Регистрация на домашни кучета;
Необходими документи:
а/ документ за самоличност.
б/ декларация за притежаване на куче по образец

Такса: 2.00 лв.
Срок на издаване – в деня на заявяването
Нормативен документ – Наредба за МДТ

8. Издаване на удостоверение за регистрация и упражняване на частна ветеринарномедицинска практика;
Необходими документи:
а/ документ за самоличност.
б/ заявление

Такса: 5.00 лв.
Срок на издаване – до 3 дни от  заявяването
Нормативен документ – Наредба за МДТ.

Прикачени файлове
Предстоящо
Председателят на Общински съвет -Димово, на основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 15, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Димово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиква редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 13.05.2014 г. от 13:00 часа в Заседателната зала на Общинската администращия - Димово.
09
Май
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли